Algemene Voorwaarden LinBusiness

 

Artikel 1. Definities en begrippen

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie LinBusiness haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan LinBusiness heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met LinBusiness zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van LinBusiness.
1.3 LinBusiness: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 77501136 levert de Klant diensten op het gebied van coaching, consultancy en trainingen.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan LinBusiness haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. LinBusiness kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende overeenkomst of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of voorstel.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met LinBusiness.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 LinBusiness behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en offertes van LinBusiness zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie, die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan LinBusiness is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt LinBusiness zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door LinBusiness te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst, die is uitgebracht door LinBusiness, dan wel door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.
3.3 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door LinBusiness uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan LinBusiness, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door LinBusiness een aanvang is gemaakt.

 

Artikel 4. Tussentijds wijzigen van de opdracht

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdracht uitvoering ontstaat op
verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal LinBusiness de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

Artikel 5. Inspanningsverplichting

5.1 LinBusiness zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat LinBusiness niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

 

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Alle aanbiedingen van LinBusiness hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. LinBusiness is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt LinBusiness zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Indien een deelnemer/klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een dienst van LinBusiness, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van LinBusiness. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt, wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.2 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die LinBusiness nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als LinBusiness daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan LinBusiness op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met internetaansluiting.
7.3 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdracht uitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van LinBusiness.

 

Artikel 8. Tarief

8.1 In de offerte van LinBusiness staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en
kosten er door LinBusiness voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 9. Betaling

9.1 Het honorarium van LinBusiness en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste
kosten, worden door LinBusiness steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan LinBusiness over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door LinBusiness worden opgeschort, dit zonder dat LinBusiness dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld. Bovendien is LinBusiness in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan LinBusiness of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door LinBusiness te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is LinBusiness gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door LinBusiness plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden, is LinBusiness gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan LinBusiness toe te rekenen zijn, door
opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Bij schriftelijke annulering 1 t/m 6 werkdagen voorafgaand aan het event bedragen de annuleringskosten 100% van de opdrachtsom.
  • Bij schriftelijke annulering vanaf 7 werkdagen of meer voorafgaand aan het event bedragen de annuleringskosten 10% van de opdrachtsom.

 

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel
mogelijk van tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt, indien mogelijk, een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en trainingsmateriaal in welke vorm dan ook.

 

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van
mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij bekend gemaakt te worden.
12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft LinBusiness desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden, vindt er derhalve geen restitutie plaats.
12.3 LinBusiness mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn, en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. LinBusiness houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 LinBusiness en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige
(directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens LinBusiness geleverde zaken en/of diensten.
13.2 Daarnaast is LinBusiness nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op LinBusiness rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom / auteursrecht

14.1 Modellen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten, die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door LinBusiness voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van LinBusiness. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van LinBusiness. Op alle door LinBusiness ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 LinBusiness is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar
opdrachtgever is bekend geworden. LinBusiness houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

16.1 LinBusiness behoudt zich het recht voor om deelnemers van een masterclass, die
door hun gedrag of anderszins, het normale verloop van de masterclass verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan LinBusiness.
16.2 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

 

Een digitale versie is hier te downloaden.